Rejsebestemmelser - familierejser

Rejsebestemmelser for familie- og privatarrangerede rejser

Kan hentes som PDF nederst på siden

 

Rejsebureauets navn og registreringsforhold

Rejsebureauets navn er ”Skilejrskole.dk”. Et dansk rejsebureau med CVR-nummer: 39 11 06 44

 

Bureauet er medlem af REJSEGARANTIFONDEN med reg.nr.: 3129.

 

Der henvises her til lov nr. 315 af 14. maj 1997: “Lov om en REJSEGARANTIFOND” samt tilhørende ændringer i lov nr. 164 af 15. marts 2000 samt lov nr. 207

af 29. marts 2004. Loven omhandler en række forhold vedrørende salg af pakkerejser.

 

Salg af pakkerejser

Bureauet udbyder og sælger pakkerejser. Ved salg af pakkerejser er forholdet mellem rejsearrangør og kunde underlagt bestemmelserne i lov nr. 315 af 14. maj 1997 “Lov om REJSEGARANTIFOND” med tilhørende ændringer foretaget i hhv. 2000, 2004, 2008 og 2009. Loven omhandler en række forhold vedrørende salg af pakkerejser.

 

Bestilling

Bestilling kan foretages telefonisk eller pr. e-mail til bureauet. En bestilling anses for bindende, når bureauet har modtaget depositum.

Ved indbetaling af depositum har bestilleren samtidigt accepteret arrangementets betalingsfrister og bureauets rejsebestemmelser.

 

Depositum, restbeløb og betalingsfrister

For flyrejser udgør depositum 2.000 kr. pr. person.

For busrejser udgør depositum 1.000 kr. pr. person.

For ophold på “kør-selv” vilkår, udgør depositum 20% af arrangementets totalpris.

Depositum skal indbetales senest 7 dage efter afgivet bestilling, såfremt andet ikke er aftalt. Restbeløb skal indbetales senest 35 dage før afrejsen.

 

Indbetaling

Betalinger foretages til Danske Bank, erhvervsafdeling

Reg. nr. 3409, Konto-nr.: 12509340 eller ved brug af Visa/Dankortkort eller kreditkort.

Link til betaling med kort sendes via mail eller lign. ved bestilling af rejse.

 

Prisændringer

Bureauet kan kun forhøje prisen efter en aftale er indgået, såfremt et eller flere af følgende forhold indtræffer:

a) Hvis nye skatter, afgifter eller gebyrer fører til ekstra omkostninger ved gennemførelse af arrangementet.

b) Ekstra transportomkostninger, som bureauet er uden indflydelse på, som f.eks. forhøjede brændstofpriser.

Priser og valutakurser:

Bureauet afdækker løbende den usikkerhed, der er forbundet med udsving i valutakursen på norske kroner ved at indgå VALUTA-TERMINSKONTRAKTER

med Danske Bank. Dette betyder i praksis, at når en aftale er indgået, vil en ændring i valutakursen på et senere tidspunkt ikke give anledning til en evt.  prisforhøjelse/prisnedsættelse begrundet i udsving i valutakursen på norske kroner.

Prisændringen pga. udsving i valutakursen kan kun foretages, hvis det på forhånd er udtrykkeligt nævnt i REJSETILBUD og ORDREBEKRÆFTELSEN til kunden.

En evt. prisforhøjelse vil straks – og senest 45 dage før afrejsedagen – blive forelagt bestilleren. Hvis en prisforhøjelse fører til en stigning på mere end 10% af rejsens pris, har bestilleren ret til at ophæve aftalen med bureauet. Såfremt dette ønskes, må bestilleren senest 7 dage efter den forelagte prisforhøjelse skriftligt meddele bureauet sin annullering af arrangementet. Bureauet forpligtiger sig herefter til straks at tilbagebetale alle modtagne indbetalinger til bestilleren, som herefter ikke kan gøre krav på yderligere godtgørelse.

 

Prisbasis

Ved PRISBASIS forstås et gruppearrangement, hvor prisen pr. person på bestillingstidspunktet er gjort betinget af et minimum antal betalende deltagere.

Er gruppen ikke i stand til at opretholde det aftalte deltagerantal på tidspunktet, hvor restbeløbet forfalder til betaling, må gruppen påregne en prisstigning.

Grupperabat

For busrejser gælder følgende grupperabat, såfremt andet ikke er opført i rejsetilbudet:

Nr. 16, 32, 48, …osv. fuldt betalende person er gratis!

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, vil grupperabatten kun gælde for basisarrangementet, og omhandler derfor ikke andre tilkøbte ydelser i forbindelse med rejsen. Børn der ikke betaler fuld pris, medregnes ikke i opgørelsen af deltagerantallet.

 

Afbestilling

Ved afbestilling gælder følgende regler:

Indtil 35 dage før afrejsen er depositum tabt.

Fra 34-21 dage før afrejsen er 50% af rejsens- eller opholdets fulde pris tabt.

Fra 20 dage inden afrejsen og frem til udrejsedagen er rejsens- eller opholdets fulde pris tabt.

For gruppearrangementer på min. 20 betalende personer gælder følgende undtagelse – dog ikke for flyrejser:

Fra bestillingstidspunktet og indtil 35 dage før afrejsen kan gruppen uden tab af depositum nedjustere deltagerantallet med indtil 10% i forhold

til det først aftalte antal. Et evt.  PRISBASIS skal dog altid overholdes af gruppen.

 

Afbestillingsforsikring

Der tilbydes en afbestillingsforsikring tegnet hos Gouda Rejseforsikring.

Sulseter Ski- og Fjeldskole (teknisk arrangør) optræder som agent for Gouda Rejseforsikring.

En afbestillingsforsikring må bestilles inden depositum for rejsen skal indbetales. En afbestillingsforsikring dækker bl.a. akut sygdom eller alvorlig sygdom/dødsfald i den nærmeste familie. Udover akut opstået sygdom dækker afbestillingsforsikringen også såfremt ferien har et specifikt formål

– f.eks. skiferie – og man ikke kan fuldføre denne aktivitet pga. uheld eller sygdom.

Nærmere oplysninger: Forsikringsbetingelser nr. 722 – Gouda Rejseforsikring

En afbestillingsforsikring koster 6% af rejsens pris.

  

Forsikringsforhold under rejsen

Det påhviler den enkelte rejsedeltager selv at tegne de forsikringer, som man finder nødvendige.

Deltagelse i arrangementer på rejsemålet, som er fysisk krævende og underlagt skiftende vejrforhold på det norske vinterfjeld, sker under eget ansvar.

Danske statsborgere er under ferierejser i Norden dækket af en særlig nordisk aftale som betyder, at man kan nøjes med at vise det gule sundhedskort,

hvis man får brug for behandling under ophold i norden.

Sundhedskortet dokumenterer, at du har ret til samme behandling som med det blå kort. Mere information findes her

 

Overdragelse af en bestilt rejse: “Busrejser”

En person kan frit overdrage et bestilt rejsearrangement til en anden person, såfremt denne opfylder alle nødvendige betingelser for at kunne deltage i rejsen.

Bureauet skal ved en overdragelse af et rejsearrangement straks underrettes af kunden, som er ansvarlig for at eventuelle restbeløb for rejsen bliver indbetalt rettidigt.

 

Overdragelse af rejsen:  “Flyrejser”

Såfremt det benyttede flyselskab giver mulighed for at foretage en navneændring af flybilletten, kan en flyrejse frit overdrages til en anden person.

Evt. oplyste gebyrer ved en navneændring af flybilletten skal indbetales til bureauet forud for den ønskede overdragelse.

Bureauet opkræver samtidigt et ekspeditionsgebyr på 50 kr. pr. navneændring.

  

Rejsens afvikling

Under rejsen til- og fra rejsemålet optræder Skilejrskole.dk sammen med Sulseter Ski- og Fjeldskole alene som agenter for de anvendte transportselskaber. Bureauets ansvar begrænses til de erstatningsbeløb, som er fastsat i de internationale konventioner for bus-, tog-, fly-, og skibstransport. Forsinkelser og-/eller ændringer i rejseplanen forårsaget af uheld, vejr- eller trafikforhold kan bureauet ikke påtage sig ansvar for. Krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af forsinkelser under hjemrejsen vil blive afvist.

  

Billetter, pas og visum

Rejsedeltagerne må under rejsen være i besiddelse af rejsebevis samt evt. billetter, som bureauet har fremsendt. Danske og andre statsborgere skal medbringe pas på rejser fra Danmark til Sverige og Norge. For deltagere med et andet statsborgerskab gælder der ofte andre regler. I de tilfælde hvor pas samt evt. visum er påkrævet, er det rejsedeltagernes eget ansvar at medbringe dette på rejsen. På alle flyrejser anbefales det at medbringe gyldigt pas.

 

Bagage på busrejser

Bagage pakkes hensigtsmæssigt og forsvarligt, helst i kufferter, tasker eller lukkede kasser. På busrejser må der max. medbringes 20 kg rejsegods pr. person inkl. evt. fælles medbragt proviant og udstyr. Herudover kan hver person medbringe et par ski i en skipose. Bagagen skal være tydeligt mærket med navn og adresse på den rejsende, samt med oplysning om rejsemål og indkvarteringssted. Særligt omfattende bagage kan ikke medtages uden forudgående aftale med bureauet.

På afrejsestedet og under et evt. busskift undervejs, er det den rejsendes eget ansvar at sørge for, at bagagen er kommet med bussen, ligesom man selv skal tilse,

at al bagage og rejsegods er kommet ud af bussen på bestemmelsesstedet.

  

Pladser om bord på busturen - Røgfri busser

Buschaufførerne medbringer en plan fra bureauet med alle rejsedeltagernes placering i bussen. Bureauet forsøger at  imødekomme fremsatte ønsker om buspladser, men understreger, at det på rejsetidspunktet er buschaufførerne, der har den endelige bemyndigelse til at anvise rejsedeltagerne pladser i bussen. Bureauet vil normalt på forhånd underrette rejsedeltagerne om, hvor de skal sidde i bussen. Rygning under busrejsen er ikke tilladt. Undtagelse: Det er tilladt chaufførerne – i begrænset omfang – at ryge under kørslen.

  

Flyrejser

Under flyrejsen er bureauets gæster underlagt de regler, som er fastlagt af det benyttede flyselskab. Bureauet vil på forhånd oplyse om udrejsetidspunkt og seneste check-in tidspunkt i afrejselufthavnen, men herudover er det rejsedeltagerens eget ansvar at overholde det benyttede flyselskabs regler for transport af bagage mv.

Ved CHECK IN i lufthavnen skal der normalt fremvises godkendt billed-ID, hvorfor det anbefales at medbringe gyldigt pas.

  

Indkvartering

Indkvartering på fjeldstue er baseret på, at to personer deler et dobbeltværelse. Børn, som rejser til reduceret pris, bor på forældrenes værelse. Man må være opmærksom på, at der kan være forskel på værelsernes størrelse, indretning og standard. Derfor kan det forekomme, at nogle gæster får tildelt bedre værelser end andre, selvom der er betalt samme pris for rejsen.

  

Ændringer eller aflysning af rejsen

Bureauet forbeholder sig ret til at foretage mindre transportmæssige ændringer, når dette ikke forringer rejsen. Bureauet forbeholder sig ret til at aflyse et busarrangement, såfremt der er mindre end 20 tilmeldinger til en på forhånd fastlagt busafgang. En evt. aflysning af en busafgang vil blive adviseret senest 60 dage før udrejsedagen. Kunden kan i så fald vælge mellem flg. muligheder:

A. At få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt.

B. At acceptere et andet rejsetilbud fra bureauet.

Et rejsearrangement med fly kan ændres såfremt det pågældende flyselskab ændrer den pågældende flyafgang. Ændringer på over 3 timer i forhold til den oprindelige rejseplan giver kunden ret til at annullere rejsen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. Annulleres en flyafgang, eller går flyselskabet konkurs, vil bureauet forsøge at tilbyde et alternativ rejseforslag. Såfremt det nye rejseforslag ændrer rejseplanen med mere 3 timer eller medfører en prisstigning, har kunden ret til at annullere rejsen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt.

  

Information om rejsens planlægning

BEMÆRK: For at sikre så lave priser på vores rejser som muligt, forsøger vi at benytte e-mail og internet i så stor udstrækning som muligt. Bl.a. derfor udarbejdes der ikke længere trykte brochurer og prislister for vore skirejser. Man er dog altid velkommen til at kontakte os pr. telefon for spørgsmål og rådgivning om vore rejser. Vi har naturligvis forståelse for, at ikke alle ønsker at blive betjent via e-mail og internet, og tilbyder derfor at fremsende rejsebevis og billetter pr. almindelig brevpost imod et ekspeditionsgebyr på 50 kr. pr. bestilling.

 

  A. REJSEINFORMATION OG PRISER

Information om rejser, priser samt gældende rejsebestemmelser findes på bureauets hjemmeside: www.skilejrskole.dk

 

  B. BESTILLING AF ET REJSEARRANGEMENT

Foretages pr. telefon eller e-mail til bureauet. Bestilleren modtager herefter en BEKRÆFTELSE pr. e-mail på det bestilte rejsearrangement med oplysning om indbetaling af depositum og restbeløb for arrangementet. Evt. flybilletter og anden rejse- dokumentation fremsendes ligeledes pr. e-mail.

 

  C. ORDREBEKRÆFTELSE

Der fremsendes en ORDREBEKRÆFTELSE pr. e-mail, når bureauet har modtaget depositum.

 

  D. REJSEBEVIS

Der fremsendes et REJSEBEVIS pr. e-mail, når bureauet har modtaget restbeløbet for rejsearrangementet.

Rejsebeviset indeholder flg. oplysninger:

·       REJSEPLAN

·       INDKVARTERING

·       EVT. TILKØBTE YDELSER

  

Mangler efter rejsen er påbegyndt

Efter rejsens påbegyndelse er bureauet forpligtet til at gennemføre rejsen i henhold til de indgåede aftaler. Eventuelle mangler under rejsen eller på rejsemålet skal hurtigst muligt påtales af kunden overfor bureauet, transportselskabet eller indkvarteringsstedet. Således at bureauet, transportselskabet eller indkvarteringsstedet har mulighed for at finde en tilfredsstillende løsning indenfor et rimeligt tidsrum.

  

Reklamationer

Reklamationer skal så vidt muligt fremsættes på stedet.

Eventuelle erstatningskrav skal fremsættes skriftligt til bureauet senest en måned efter rejsens afslutning. Alle krav reguleres efter dansk ret.

Værneting for søgsmål: Sø- og handelsretten i København.

 

København, 14. september 2021

Bureau:

Skilejrskole.dk ApS

Torvegade 51, 3.sal

DK-1400 København K

CVR-nummer: 39 11 06 44

E-mail: info @ skilejrskole.dk

Tlf. +45 70 202 201